Quotes by TradingView

СЭЛЭНГЭ, БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОО МЭДҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАВ

Сургалтыг улсын хэмжээнд нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2018 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчлэн бүртгүүлэх ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулж байна.

Сургалтад Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын 65 мэдүүлэг гаргагч, байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий 3 албан тушаалтан, Булган аймгийн нийт 156 мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан, мөн байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий 50 албан тушаалтныг хамруулан 2018 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн онцлог, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Баталгааны маягт-аар хүлээн авч бүртгэхэд анхаарах асуудал, байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтануудаас анхаарах асуудлын талаар сургалтыг зохион байгуулж, тэдний сонирхсон асуултад хариулж холбогдох зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Эх сурвалж:zindaa.mn