МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ҮНДСЭН ҮНЭ

ТАЙЛБАР

Онцлох мэдээ 200.000-400 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Шинэ мэдээ 100.000-150 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Фото, видео мэдээ 150.000-250 000₮ Хоёр өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Тендер, Ажлын байрны зарлал байрлуулах 150 000₮ Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
БАННЕРЫН ДУГААР БАННЕРЫН ХЭМЖЭЭ ҮНЭ  /ӨДРӨӨР / ХАРАГДАХ БАЙДАЛ СОЛИГДОЛТ
A 1000×110 150 000₮ Зураг, Флаш 2
B 300×600 150 000₮ Зураг, Флаш, видео 2
C 235×350 80 000₮ Зураг, Флаш, видео 2
D 975×110 80 000₮ Зураг, Флаш 2

Урамшуулал:

Сарын хугацаатай баннер байршуулбал +  7 хоног
Улирлын хугацаатай баннер байршуулбал + 14 хоног
Жилийн хугацаатай баннер байршуулбал + 28 хоног

 Багцын үнэ: Хувь хүний маркетинг сурталчилгаа

Хугацаа “А” багц Үнэ “Б” багц үнэ
1.  

 

 

 

 

Долоо хоног

Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :
20 мэдээ
300 шейр
1 видео
1ярилцлага
1 сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 400шейр 300мянга
нийт

 

140мэдээ
2100шейр
7ярилцлага,видео
нийт 2800шейр
2. Нэг сар Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :
15 мэдээ
300 шейр
1 видео
1ярилцлага
1,5сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 400шейр 1сая

 

3. Нэг жил Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :
15 мэдээ
300 шейр
1 видео
1ярилцлага
3сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 400шейр 1,2сая

 

Багцын үнэ: Албан байгууллагын маркетинг сурталчилгаа

Хугацаа “А” багц Үнэ “Б” багц үнэ
1  

Долоо хоног

Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :             30 мэдээ
400 шейр
1 видео
1 ярилцлага
2 сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 500шейр 1сая
нийт

 

210мэдээ
2800шейр
7ярилцлага, видео
нийт 3500шейр
2 Нэг сар Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :             30 мэдээ
400 шейр
1 видео
1ярилцлага
2,5сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 500шейр 2сая

 

3 Нэг жил Захиалагчийн талаар бүх мэдээлэл контентыг өөрсдөө хийж,зураг видеог шинээр эвлүүлэн хийнэ.Тухайн сэдвээр эрэн сурвалжилна.

Мөн  Сайтын бүх буланд захиалагчийн өгсөн мэдээллийг байршуулж  social ертөнцөд 300.000 хүнд мэдээлэл хүргэнэ.

Өдөрт :
30 мэдээ
400 шейр
1 видео
1ярилцлага
4сая Бэлэн  мэдээллээ байршуулж  олон нийтэд түгээлгэх,залруулга,мэдэгдэл хийлгэх өдөрт: 500шейр 3сая